Political StatementThe National-Revolutionairy Alternative fully endorses the political statement made by the Anti Capitalist Network on the 3rd of December 2011 in Milan.

A CALL FOR CONVERGENCE OF NATIONAL ANTI-CAPITALIST STRUGGLES!

In 2012, the whole of Europe, as well as total globe, was confronted by one, extremely threatening enemy: totalitarian capitalism. Many countries were already lost, and more were destined to succumb. We know how its effects are severe, regarding to the peoples as well as their environment.

Today the harmfulness of capitalism is in fact too well established across Europe: greed, growing poverty, foreclosures and unemployment, political corruption and exploitation are everywhere. This is not, like they said, a ‘crisis’! This is the new structural reality! Because capitalism is a system of domination. It is a systematic project of exploitation of land and people for financial profit of a small group of élites.

Our struggle against capitalism did not start yesterday but it is clear, therefore, that it is time to rethink traditional strategy and tactics when it comes to opposing a modern capitalist-dictatorial state. We need to use different tactics, frames and places. And, overcoming the isolation and separation of the various, pre-existing political realities, we need above all to focus on international convergence, exchange and sharing of practices for the solidification of our struggle!

For all these reasons, and after a good time of collective discussions and analyses, the participants in the anticapitalist event held in Milan on 3 december have gathered in a collective informal group named ACN/AKN. This loose collective, in a plurality of voices, can be a new pattern for us to make the connection between local fights and global struggle against capitalism!


ACN/AKN POLITICAL STATEMENT

ACN/AKN (Anti-Capitalist Network) is an effort of linking the polymorfic nationalist anti-capitalist movements across Europe. It is a common ground, a free union of individuals, groups and movements who seek ways and means of opposing the dictatorship of capitalist system and neo-liberal globalization.

ACN/AKN is not a proper group or a party but an effort to widely and loosely link decentralized political actions under common points of views and that is why it has no members or representatives, chiefs or leadership. ACN/AKN could not and would not have a common policy, except the mutual agreement on the five basic directions:

1- A very clear rejection of capitalism, imperialism and globalization; our nations must refuse all trade agreements, institutions and goverments that promote destructive globalization;

2- The rejections of all forms and systems of exploitation, domination and profit.  The refuse of the path of capitalist conformity that allow pseudocultural standards (like consumerism) and social obligations to control everyday life. We embrace the full dignity of all human beings, environment and living beings;

3- The need to channel widespread anger into activism rather than resignation. We need confrontational propaganda and counterinformation actions, the mixing of concepts, practices and solutions and the creation of a truly grassroots alternative to the current ugly structures of economic and social life. Show that Resistance is still alive and that a different way it’s possible!

4- A call to direct action of protests (against a closure of a factory, for example, or against temporary work) and solidarity demonstration, civil disobedience and support for social movements' struggles, advocating forms of resistance which maximise respect for life and oppressed peoples' rights, as well as the construction of national and local spaces and alternatives to global capitalism.

5- An organisational philosophy with concepts based on full decentralisation and autonomy.

Activating Resistance & Dissent! See you on the frontline!


Netherlands:

OPROEP TOT CONVERGENTIE VAN DE ANTIKAPITALISTISCHE


STRIJD IN DE DIVERSE EUROPESE LANDEN!

In 2012 ziet geheel Europa, zowel als de gehele aardbol, zich geconfronteerd met een extreem gevaarlijke vijand: het totalitaire kapitalisme. Veel landen zijn reeds ten onder gegaan, en nog meer zijn ertoe veroordeeld om te volgen. We weten hoe meedogenloos de uitwerkingen ervan zijn, zowel met betrekking tot de volkeren als tot hun samenleving.

Vandaag de dag is de schadelijkheid van het kapitalisme inderdaad maar al te goed bekend op het gehele Europese continent: winstbejag, groeiende armoede, maatschappelijke uitsluiting en massawerkloosheid, politieke corrupte en uitbuiting, overal waar men kijkt. Dit is géén, zoals ze steeds blijven zeggen, “crisis”! Dit is de nieuwe structurele realiteit! Omdat kapitalisme een systeem is van overheersing. Het belichaamt een systematisch project van uitbuiting van land en mensen voor het financiële gewin van een kleine groep van elites.

Onze strijd tegen het kapitalisme dateert niet eerst van gisteren, maar mede daarom is het duidelijk dat het tijd is om onze traditionele strategie en tactiek te herzien, indien we daadwerkelijk met succes verzet willen bieden aan een moderne kapitalistisch-dictatoriale Staat. Wat wij nodig hebben zijn andere tactieken, andere actiethema’s en andere actievelden. En wat bovenal noodzakelijk is, ten einde het isolement en het van elkaar gescheiden-zijn van de diverse, bestaande politieke realiteiten te overwinnen, is het zich te richten op de internationale convergentie* (samenbundeling, onder een gemeenschappelijke noemer brengen), en op de internationale uitwisseling en het delen van ervaringen om onze strijd meer impact te geven!

Vanwege het bovenstaande, en na enige tijd van collectieve discussie en analyse, hebben de deelnemers aan de antikapitalistische manifestatie op 3 december jl. in Milaan besloten zich aaneen een te sluiten in een nieuwe informele groep, genaamd Anti-Capitalist Network/Antikapitalistisch Netwerk (ACN/AKN). Dit losjes geformeerde collectief kan een nieuw instrument voor ons worden om (in een veelvoud van stemmen) de verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende plaatselijke gevechten en de wereldwijde strijd tegen het kapitalisme!

POLITIEKE VERKLARING ACN/AKN

Het ‘Anti-Capitalist Network/Antikapitalistisch Netwerk’ (ACN/AKN) is een poging om de polymorfe (veelvormige) antikapitalistische bewegingen op nationale grondslag over geheel Europa met elkaar te verbinden. Het ACN/AKN is een gemeenschappelijk platform, een vrije associatie van individuen, groepen en bewegingen, die gezamenlijk naar middelen en wegen zoeken om met succes verzet te bieden aan de dictatuur van het kapitalistische systeem en de neo-liberale globalisering.

ACN/AKN vertegenwoordigt géén aparte groep of partij, maar vormt een poging tot een losse bundeling van gedecentraliseerde politieke acties onder gemeenschappelijke gezichtspunten. Daarom beschikt ACN/AKN dan ook niet over leden of vertegenwoordigers, leiders of leiding. ACN/AKN pretendeert daarom ook niet om een gemeenschappelijke politieke lijn uit te stippelen.

ACN/AKN is slechts gebaseerd op vijf basisprincipes, die door allen dienen te worden onderschreven:

1e – Een zeer duidelijke verwerping van het kapitalisme, imperialisme en globalisering; alle handelsovereenkomsten, instellingen en regeringen die de destructieve globalisering bevorderen dienen te worden afgewezen.

2e – Het verwerpen van alle vormen van systemen die op uitbuiting, overheersing en winststreven zijn gebaseerd. Het afwijzen van de weg van de kapitalistische conformiteit, dat pseudo- culturele maatstaven (zoals consumentisme) en sociale verplichtingen toelaat om het alledaagse leven te bepalen. Wij huldigen de volledige waardigheid van alle menselijke en dierlijke wezens en van het milieu.

3e – De noodzaak om wijdverbreide woede en onvrede in actie om te zetten in plaats van te berusten. Wat wij nodig hebben is propaganda die confronteert en zijn acties die tegeninformatie bieden, is het vermengen van concepten, praxis en oplossingen, is de vorming van een waarlijk basisdemocratisch alternatief tegenover de huidige weerzinwekkende structuren van het economische en sociale leven. Wij dienen te tonen dat het verzet nog steeds leeft en dat een andere weg mogelijk is!

4e – Een oproep tot directe actie, tot protesten (bijvoorbeeld tegen een fabriekssluiting of tegen precaire arbeid) en solidariteitsdemonstraties, burgerlijke ongehoorzaamheid en steun voor de strijd van de sociale bewegingen, het propageren van vormen van verzet die optimaal leven en rechten van de onderdrukten respecteren, evenals het creeëren van nationale en plaatselijke ‘vrijplaatsen’ (‘autonome centra’, ‘bevrijde zones’) en alternatieven ten opzichte van het wereldkapitalisme.

5e – Een organisatorische filosofie met concepten gebaseerd op volledige decentralisatie en autonomie.


VERZET EN PROTEST AANWAKKEREN!


TOT ZIENS AAN HET FRONT!

German:


ACN/AKN


Im Jahre 2012 sieht sich ganz Europa – wie auch der gesamte Globus- konfrontiert mit einem äußerst gefährlichen Feind: dem totalitären Kapitalismus. Viele Staaten sind bereits verloren und der Fall weiterer ist vorprogrammiert. Wir wissen um die brutalen Auswirkungen des Kapitalismus die Völker und ihre Umwelt. Die Folgen des Kapitalismus machen sich auf dem gesamten Kontinent schmerzhaft bemerkbar: wachsende Armut, Profitgier, soziale Ausgrenzung, Massenarbeitslosigkeit, politische und wirtschaftliche Korruption und Ausbeutung, wohin man auch immer schaut.

Es handelt sich dabei jedoch nicht, wie man uns immer versucht glaubhaft zu machen, um eine „Krise“! Nein, dies ist die neue strukturelle Realität des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ein System, das auf dem Prinzip der Vorherrschaft einer kleinen Elite basiert. Das Prinzip der systematischen Ausbeutung von Land und Leuten zur Maximierung des finanziellen Gewinnstrebens der Elite zeichnet ihn aus.

Unser Kampf gegen den Kapitalismus ist nicht neu, darum ist es klar, daß es nun an der Zeit ist die traditionellen Strategien und Taktiken zu überdenken. Um erfolgreich im Kampf gegen einen modernen kapitalistisch-diktatorischen Staat zu sein, benötigen wir neue Taktiken, Themen, Aktionsfelder und einen anderen Gesamtrahmen. Besonders nötig ist es aber, die Isolierung und Zersplitterung der verschiedenen, schon existierenden Gruppen zu überwinden. Wir legen die Betonung auf die internationale Konvergenz und den damit verbundenen Erfahrungsaustausch zu Verstärkung unseres Kampfes.

Aus diesen Gründen und nach einem gebührenden Austausch von Standpunkten und Analysen wurde auf einer internationalen Konferenz, am 2.12.11 in Mailand, das lose Kollektiv ACN/AKN    gegründet. Eine Gruppe mit vielen erfahrenen und politisch gefestigten Personen erhebt ihre Stimme und wird eine Verbindung zwischen lokalen Kämpfen und Organisationen zu schaffen, um den globalen Kampf gegen den internationalen Kapitalismus zum Erfolg zu führen.


ACN/AKN politische Erklärung


ACN/AKN (Anti-Capitalist_Network/Anti-Kapitalistisches_Netzwerk) ist ein Projekt zur Verknüpfung der verschiedenartigen antikapitalistischen Bewegungen in  Europa.
Es schafft eine Basis für Gruppen und Einzelpersonen, um die Mittel und Wege in einem gemeinsamen Kampf gegen die Diktatur des kapitalistischen Systems zu vereinen.
ACN/AKN ist keine Partei oder Organisation, sondern vielmehr eine Plattform um dezentrale politische Aktionen zu koordinieren. Es gibt keine Mitglieder oder Führung oder andere feste Strukturen. Es gibt auch keine absolut festgelegten Standpunkte oder Unvereinbarkeitsbeschlüsse.
Dennoch haben sich, im gegenseitigen Einvernehmen 5 Grundsätze gefunden. Diese sollen Anregungen und Zielsetzung zugleich sein:


Eine klare Absage an Kapitalismus, Imperialismus und Globalisierung.Ablehnung aller Handelsabkommen, Institutionen und Regierungen die die zerstörerische Globalisierung unterstützen.


Die Ablehnung aller Formen von Ausbeutung, Herrschaft des Kapitals und den daraus resultierenden Profiten. Die Verweigerung des kapitalistischen Lebensstils (Konsum) mit all seinen uns aufgezwungenen Formen wie Konsumzwang und den anerzogenen Bedürfnissen. Wir erkennen und achten die Würde aller Menschen, der Tier und der Umwelt .


Statt weit verbreiteter Resignation und Verzweiflung ist es notwendig die weit verbreitete Wut und Angst zu bündeln und in Widerstand zu lenken.Wir benötigen Gegenpropaganda und auch öffentliche Aktionen um uns Gehör zu schaffen. Nötig ist die Verbindung von Konzepten, Praktiken und Lösungen um eine wirksame Alternative zu den aktuellen hässlichen und unmenschlichen Strukturen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens zu schaffen. Wir werden zeigen das der Widerstand lebendig ist und  eine andere Welt möglich ist.


Aufruf zu direkten Aktionen, zivilen Ungehorsam  und Protesten z.B. gegen die Schließung von Fabriken oder prekärer Arbeit (Zeitarbeit) als Zeichen solidarischer Aktion. Unterstützung des Kampfes sozialer Bewegungen und den damit verbundenen Formen des Widerstands. Die Achtung des Lebens und der Rechte der Völker verbunden mit der Schaffung von autonomen befreiten Zonen als alternativen zur kapitalistischen Welt.


Eine organisatorische Philosophie mit dem Konzept der vollständigen Dezentralisierung und Autonomie. Diese Einstellung ermöglicht unabhängiges freies Arbeiten aller Kräfte.
Verwandelt Wut und Protest in konsequenten Widerstand !


Italian:


APPELLO PER LA CONVERGENZA DELLA RESISTENZA NAZIONALE ANTI-CAPITALISTA!

Nel 2012, l’intera Europa, così come il mondo intero, si trova di fronte ad un nemico estremamente minaccioso: il capitalismo totalitario. Molti paesi stanno già subendo pesantemente l’offensiva capitalista, e molti rischiano di soccombere definitivamente. Sappiamo quanto siano gravi i suoi effetti, sia per i popoli che per l’ambiente.

Gli effetti del capitalismo reale sono consolidati in tutta Europa: cancri come avidità, sfruttamento, povertà crescente, delocalizzazioni, disoccupazione e corruzione politica sono ovunque. E non si tratta, come viene propagandato, di un ‘periodo di crisi’! Siamo in presenza di una nuova realtà strutturale! Perché il capitalismo è un sistema di dominio. Si tratta di un progetto sistematico di sfruttamento di persone e ambiente, il cui unico fine è il profitto di ristrette oligarchie finanziarie.

La nostra lotta contro il capitalismo non è cosa recente, ma è chiaro che è tempo di ripensare le tattiche tradizionali impiegate per opporsi ad un tale sistema di sfruttamento globale dittatoriale. C’è la necessità di usare modalità, visioni e ambiti diversi. E, superando l’isolamento e la separazione delle varie realtà politiche pre-esistenti, abbiamo soprattutto bisogno di concentrarsi sulla convergenza internazionale, con scambio e condivisione di pratiche per il rafforzamento della nostra lotta!

Per tutte queste ragioni, dopo un momento di discussione collettiva e analisi, i partecipanti alla manifestazione anticapitalista tenutasi a Milano il 3 dicembre hanno pensato ad network informale e collettivo denominato ACN / AKN. Questa rete informale, in una pluralità di voci, può essere un modello nuovo per noi e per fare il collegamento tra lotte locali e la lotta globale contro il capitalismo!

ACN/AKN: Political Statement

L’ACN/AKN (Anti-Capitalist Network) rappresenta il tentativo di collegare la poliformica azione anti-capitalista portata avanti da diversi movimenti nazionalisti affini in tutta Europa. Si tratta quindi di un concetto, di una bandiera comune, di una libera convergenza di individui, gruppi e movimenti che cercano modi e mezzi per opporsi alle logiche di sfruttamento della dittatura del sistema capitalista e della globalizzazione neo-liberista.

L’ACN/AKN non è quindi un movimento o un partito vero e proprio, ma rappresenta semplicemente un tentativo di ampia convergenza di azioni politiche e metapolitiche comuni all’interno di un quadro, seppur decentrato, di condivisione della stessa visione politica e quindi è per questo che non ha una struttura, membri o rappresentanti, gerarchie, capi o leader. L’ACN/AKN non ha quindi neppure un’agenda politica comune, ad eccezione del comune riconoscimento e condivisione dei seguenti cinque punti fondamentali:

1 – Un netto rifiuto di capitalismo, imperialismo e globalizzazione; le nostre Nazioni devono rifiutare tutti gli accordi commerciali, le istituzioni e le politiche che promuovono la globalizzazione distruttiva;

2 – Il rifiuto di tutte le logiche, le forme e i sistemi di sfruttamento, dominio e di profitto. Il rifiuto del conformismo imposto dal sistema capitalista, che attraverso standard pseudoculturali (come il consumismo) e l’imposizione di ‘obblighi sociali’ controlla la vita di tutti i giorni. Sosteniamo la piena dignità di tutti gli esseri umani, dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi;

3 – La necessità di incanalare la rabbia diffusa in attivismo piuttosto che in rassegnazione. Abbiamo bisogno di propaganda e azioni di base basate sulla controinformazione, sulla diffusione di concetti nuovi, di pratiche di confronto e soluzioni veramente alternative alle attuali negative strutture della vita economica e sociale. Mostrare che la Resistenza è viva e presente e che un sistema diverso è possibile!

4 – Un invito a non delegare ma ad attivarsi, mostrando la reciproca massima solidarietà, con attività dirette di protesta (contro una chiusura di una fabbrica, per esempio, o contro il lavoro temporaneo), con la disobbedienza civile e l’appoggio alle lotte dei movimenti sociali, sostenendo forme di resistenza che massimizzino il rispetto per la vita e gli oppressi, i diritti dei Popoli, così come la costruzione di spazi nazionali e locali che siano alternative ai modelli del capitalismo globale.

5 – Una filosofia organizzativa che ha come concetti di base il totale decentramento e l’autonomia.

Per una campagna permanente contro il capitalismo e la globalizzazione!

Contro il totalitarismo capitalista delle élites mondialiste!

French:

APPEL À LA CONVERGENCE DE L’ANTI-CAPITALISTE
A COMBATTRE DANS LES DIFFÉRENTS PAYS EUROPÉENS !

L’ensemble de l’Europe en 2012, ainsi que le reste du globe, de se retrouve face à un
ennemi extrêmement dangereux: le capitalisme totalitaire. De nombreux pays ont déjà disparus et les autres sont condamnés à le suivre. Leurs effets sont impitoyables tant à l’égard des peuples, que de leur société.

Aujourd’hui la nocivité du capitalisme est trop bien connue sur tout le continent
européen: ses profits engendrent la croissance de la pauvreté, l’exclusion sociale et le
chômage de masse, une politique corrompu et l’exploitation, où que l’on regarde. La « crise » EST UN MENSONGE! Il s’agit en faites de la nouvelle réalité structurelle! Parce que le capitalisme est un système de domination. Il incarne un projet systématique de d’exploitation des pays et des gens pour les gains financier d’un petit groupe d’élites.

Notre lutte contre le capitalisme ne date pas d’ hier, il est donc clair qu’il est temps de
revoir notre stratégie traditionnelle et nos tactiques si nous voulons vraiment opposer
une résistance contre un système dictatorial avec succès. Nous avons besoin sont
d’autres moyens, d autres thèmes, et d’autres champs d’actions. Il est nécessaire avant tout de mettre fin à l’isolement de nos réalités politiques existantes, de surmonter et de mettre l’accent sur la compilation internationale et sur l’échange international, et de partager nos expériences de luttes, afin de leur donner plus d’impact!

En raison de ce qui précède et après un certain temps de discussions collective et d’
analyses, les participants de la démo anticapitaliste du 3 décembre dernier à Milan ont décidé de former ensembles un nouveau groupe informel, appelé Anti-Capitalist
Network/Réseau Anticapitaliste (ACN/RAC). Ce collectif peut être pour un nouvel
instrument pour établir la connexion entre les différents combats locaux et la lutte contrele capitalisme!

DÉCLARATION POLITIQUE ACN/RAC

«Anti-Capitalist Network/Réseau Anticapitaliste » (ACN/RAC) est connexion à travers l’Europe des mouvements anticapitalistes polymorphes sur une base nationale. L’ACN/RAC est une plate-forme commune, une association libre des individus, groupes et mouvements, qui ensemble trouveront les moyens de proposer avec succès la résistance à la dictature du système capitalist et de la mondialisation néolibérale. 

ACN/RAC n’est pas un groupe ou parti politique, mais représente un regroupement des actions politiques sous des points de vue communs. ACN/RAC n’a donc pas à propos de membres ou représentants, ni de chefs ou dirigeants. ACN/RAC prétend donc ne pas de concevoir une ligne politique commune. ACN/RAC est uniquement basée sur cinq principes de base, ce qui devraient être par tous approuvés par:
1- un très clair rejet du capitalisme, l’impérialisme et de la mondialisation ; tous les accords commerciaux, les institutions et les gouvernements qui favorisent la
mondialisation destructrice doivent être rejetées.

2- le rejet de toutes les formes de systèmes qui sont basés sur l’exploitation, la
domination et la poursuite du profit. Le rejet de la conformité capitaliste, que des
pseudo- mesures culturelles (telles que la société de consommation) et les obligations sociales qui nous sont imposées dans la vie quotidienne. Nous saluons la dignité entière de toutes les créatures humaines et animales et de l’environnement.

3- le besoin de colère répandue et de mécontentement dans l’action plutôt que dans la soumission. Nous avons besoin d’une propagande qui affronte et des actions. Nous devons fournir des l’informations contre le mélange des concepts, de la pratique et des solutions, afin de créer d’une alternative par rapport à l’actuel basisdemocratisch, structures répugnantes de la vie économique et sociale. Nous devons montrer que la résistance est toujours vivante et qu’une autre voie est possible!

4- un appel à l’action directe, jusqu’à dans les manifestations (par exemple contre
une fermeture d’usine ou contre le travail précaire) et les manifestations de solidarité, la désobéissance civile et appui à la lutte des mouvements sociaux, la promotion de formes de résistance qui maximise la vie, le respect et les droits des opprimés, ainsi que de créer des refuges nationaux et locaux (« centres autonomes », « des zones libres ») et des solutions de rechange par rapport au capitalisme mondial.

5- une philosophie organisationnelle avec les concepts basés sur l’autonomie et une décentralisation complète.

LIGUE DE RÉSISTANCE ET DE PROTESTATION !
A BIENTOT AU FRONT !

Greek:

Ταυτότητα του ACN/AKN

O ACN/AKN εκπροσωπεί την απόπειρα να συνδεθεί η πολυμορφική αντικαπιταλιστική δράση που γίνεται από διάφορα εθνικιστικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν μία οργάνωση με μια κοινή σημαία, της ελεύθερης σύγκλισης των ατόμων, ομάδων και κινημάτων, που ψάχνουν τρόπους και μέσα για να εναντιωθούν στην λογική της εκμετάλλευσης και της δικτατορίας του καπιταλιστικού συστήματος και της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.

Ο ACN/AKN δεν είναι ένα κίνημα ή κόμμα, αλλά εκπροσωπεί απλά μια προσπάθεια για ευρεία σύγκλιση των πολιτικών δράσεων σε ένα κοινό πλαίσιο αποκεντρωμένο, που έχει σαν στόχο το μοίρασμα του ίδιου πολιτικού οράματος και για αυτό δεν έχει μία δομή, μέλη, εκπροσώπους, ιεραρχίες ή αρχηγούς.

Ο ΑCΝ/ΑΚΝ δεν έχει ούτε πολιτική ατζέντα κοινή εκτός από την κοινή αναγνώριση των πέντε ακόλουθων σημείων:

1. Μια σαφής απόρριψη του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Τα έθνη μας πρέπει να αρνηθούν όλες τις εμπορικές συμφωνίες, τους θεσμούς και τις πολιτικές που προωθούν την καταστροφική παγκοσμιοποίηση.

2. Άρνηση όλων των μορφών της λογικής εκμετάλλευσης και κυριαρχίας και απόρριψη της έννοιας του κέρδους. Η άρνηση του κομφορμισμού που επιβάλλει το καπιταλιστικό σύστημα, δια μέσου προτύπων τηςψευδοκουλτούρας (όπως έκανε και ο κομουνισμός) και η επιβολή των «κοινωνικών υποχρεώσεων» που ελέγχουν την καθημερινότητα μας. Υποστηρίζουμε την πλήρη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων του περιβάλλοντος και όλων των έμβιων όντων.

3. Η αναγκαιότητα να διοχετεύσουμε την οργή στον ακτιβισμό και όχι στην παραίτηση. Έχουμε ανάγκη από πολιτική προπαγάνδα και δράσεις βασισμένες στην διάδοση των νέων εννοιών, στη σύγκριση των πρακτικών εναλλακτικών λύσεων για τις τρέχουσες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές δομές της ζωής. Να δείξουμε στα έθνη ότι η αντίσταση είναι ζωντανή και να τους δώσουμε την ελπίδα ότι ένα διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό σύστημα είναι εφικτό.

4. Φέρνουμε πρόσκληση και όχι ανάθεση στους λαούς για να αναλάβουν δράση, δείχνοντας την μέγιστη αλληλεγγύη με δραστηριότητες διαμαρτυρίας (όπως την κατάληψη ενός εργοστασίου π.χ.) με την πολιτική ανυπακοή και την υποστήριξη διαφόρων μορφών αντίστασης, που μεγιστοποιούν το σεβασμό για την ζωή των καταπιεσμένων, αναδεικνύουν τα δικαιώματα των λαών, καθώς και τη δημιουργία εθνικών τοπικών περιοχών που θα λειτουργούν συνεργατικά και θα είναι εναλλακτικές λύσεις στα μοντέλα του παγκόσμιου καπιταλισμού.

5. Λειτουργούμε με μια φιλοσοφία η οποία έχει σαν βασικές έννοιες την πλήρη αποκέντρωση και την αυτονομία.

 ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΙΤ